Οργάνωση

Οργάνωση της Σχολής Αξιωματικών Οικονομικού:

1. Η ΣΧΟ είναι Μονάδα Οικονομικού επιπέδου Συγκροτήματος.

2. Η Οργάνωση της Σχολής καθορίζεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και περιλαμβάνει:

    α. Τη Διοίκηση (Δκτης, Γραμματεία),

    β. Τη Δνση Σπουδών,

    γ. Το Γραφείο Ασφάλειας και ΔΜ.

3. Στη Σχολή διεξάγονται εκπαιδεύσεις που καθορίζονται με δγη του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

    α. Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών Οικονομικού Σώματος,

    β. Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών Οικονομικού Σώματος,

    γ. Εκπαίδευσης Υπξκών. ΕΜΘ, ΕΠ.ΟΠ. και

    δ. Ειδικής Εκπαίδευσης.

4. Η Σχολή στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε διοικητικό, εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο.