ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι:

α. Η επαγγελματική επιμόρφωση των μονίμων στελεχών του Οικονομικού Σώματος, με την παροχή γενικής εκπαίδευσης και ευρύτερων οικονομικών γνώσεων.

β. Η ειδική επιμόρφωση των εξερχομένων από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Ανθλγων Οικονομικού, με την παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα οικονομικής φύσης, με σκοπό να καταστούν ικανοί για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Αξκου Οικονομικού, όπως αυτά περιγράφονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

γ. Η παροχή βασικής εκπαίδευσης στους ΔΕΑ που επιλέγονται για το Οικονομικό Σώμα.

δ. Η παροχή βασικής εκπαίδευσης στα αντικείμενα οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στους Μόνιμους Υπξκους, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, που εντάσσονται, διατίθενται και υπηρετούν στο Σώμα.