Τροποποίηση Ροής Εκπαίδευσης Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020

2020, Απρίλιος 12 - 1:46μμ

Σε εφαρμογή ενδεικνυόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και έως τη λήξη της ισχύος τους, η εκπαίδευση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ), μέσω αξιοποίησης υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙ.ΜΑ της ΣΧΟ.