Μελέτες Λοχαγών του Προκεχωρημένου Τμήματος Αξκών (Ο)

2021, Νοέμβριος 4 - 11:18πμ

Την 26 Οκτ 2021 οι εκπαιδευόμενοι Λγοί (Ο) παρουσίασαν,  στο πλάισιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της σχολής, στον Υδντή του Σώματος Ταξχο κ. Ράτσικα Γεώργιο, τα αντικείμενα εργασιών που αφορούν το πεδίο δράσης και μεταξέλιξη του Σώματος.