"ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ" (Μελέτη Υπτγου Ιωάννη Αζναουρίδη, Δεκ 18)